Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Rainbow Planet s.r.o. IČO:
08449031, se sídlem Mánesova 311/13, Praha 2, 12000 (dále jako „prodávající“).
1 Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak
takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá;
1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží,
jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží,
jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
2 Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu
s tímto reklamačním řádem.
2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
v sídle prodávajícího.
2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace
po celou provozní dobu.
2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném
záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě
prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
2.5 Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména
předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným
věrohodným způsobem.
2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti,
pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

2/3
3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku
za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva
nestanoví jinak.
3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je
uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
3.3 Zaruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
3.4 Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v
případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.
3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného
na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto
reklamačního řádu.
3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na
zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží
užívá, ačkoliv o vadě ví.
3.7 Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je
zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
3.8 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení
vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude
uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný
způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na
delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob
vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně
potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený
způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné
vůbec nebo včas uskutečnit.
3.9 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s uplatněním reklamace.
3.10 V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z
vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
4 Výjimky z odpovědnosti za vady
4.1 Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
4.1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
4.1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou
údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
4.1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z
povahy věci;

3/3
4.1.4 jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží
v době převzetí zboží kupujícím;
4.1.5 mechanické poškození zboží;
4.1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
4.1.7 provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
4.1.8 používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí,
chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
4.1.9 poškození v důsledku vyšší moci;
4.2 V případě, že se jedná o reklamaci zboží z přírodních materiálu, tj. miska z kokosu, lžíce
z kokosu, bambusová brčka, např. Vám praskne miska a nebo se Vám jinak poškodí naše
výrobky, prosíme o následující postup. Napište nám email na a objasněte nám, jak k
poškození došlo, nejlépe přiložte i fotografii. Protože se jedná o přírodní materiál, který
vyžaduje zvláštní zacházení, dá se poškození předejít správným zacházením. Proto
dodáváme společně s miskou i a brčky i návod, jak se správně o produkty starat. V
případě uznání reklamace jsme ochotní dohodnout se na zaslání nového zboží, s tím, že si
zákazník uhradí poštovné sám.
4.3 V případě superfoods prášků se reklamace vztahuje pouze na zboží v neporušeném obalu.
Reklamace se nevztahuje na zboží v otevřeném obalu. Stejně tak se reklamace nevztahuje
na poškození produktu způsobené špatným skladovaním, tj. vlivem vlhka, světla apod.
5 Závěrečná ustanovení
5.1 Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje
kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Účinnost
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 5. září 2019.

Zpět do obchodu